Norwegian Markers
Next ]

 

Up
Jan S. Krogh's Geosite: Types of Markers at the Norwegian Border

 

Most Norwegian markers are belonging to one of the types on the sketch above. But there are also several border markers on the Norwegian-Swedish border which are made from natural rocks.  Below are descriptions of some of these (in Norwegian with English summary).

Rr E Halvarsteinen
På stor blokk 2,5x2,5x1,7 m”. Her er det i tillegg oppført en røys oppå steinen.

Brytningspunkt Brp 2A Kvitesteinen
Stor stein 3x1,5 m liggende på grunt vann i Boksjøn, stadig overskyllet 1984” .

Rr 13 Hedestenen
Steinblokk 2,5- 3,5 m høy, som ligger lavt i terrenget på berggrunn m/sentrumsbolt fra 1960, omgitt av mindre ca. 1 m høge steiner (viser og vitnesteiner)”.

Rr 38 Grindfossteinen
Stor steinblokk i fossen av en bekk, 2,5m bred og 2,3m høy m/senterbolt fra 1959. Inskripsjon på norsk side i ramme fra 1753, på svensk side fra 1849.”

Rr 42 Oksen (En klippeblokk i strandbredden av Okstjern)
1753: Bierg stykke, som fra et høit bierg paa den Norske Side beliggende maae være nedfalden, og da adskilt i 4re Stykker hvorav dog de 2de ere saa godt som sammenhængende, skjøndt der findes en sprække imellem dem. Paa det fremmerst Stykke som vender mod Sønden og haver 2de flade Sider mod nordost og Sydost ere begge Kongernes Navne indhugne med Kroner over, samt Aarstal 1753 ligesom paa Steenen i Grindefors og dens nummer No42 neml. Kongens Navn i Danmark og Norge paa den nordostre Side, som vender indtil de øvrige tvende adskildte bierg stykker, hvraf 2de ligger i selve Vandet, og Kongens Navn af Sverrig paa den Sydostre Side som vender ud til Vandet. Dette Stykke som er udhugget, er det mindste af de 2de som ligger tvert over linien, dog er det henved 16 1/2 qv. høyt fra Vandet paa den Sydostre Side, og nesten 6 1/2 al. 3 tom. langt. Den nordøstre side Side er 3 3/4 al. 1 tom.  høy fra Vandet, og 5 1/2 al. 4 tom. lang, desforuden har dette fremmerste Stykke af Steenen en krumning i den Sydvestre kandt som er 3 1/2 al. 4 tom. lang, saa at disse tvende udhugne Sider fra Sprekken paa den eene kandt til Sprekken paa den anden kandt ere tilsammen 16 al. lange mindre een tomme. Denne Steens øverste Diameter er nesten 5 3/4 al. 4 tom. Derover paa ere Compas eller Viisnings Strægerne hugne enhver til 1/2 al. 5 tommers længde af hvilke den ene viiser tilbage til Røset No 41. Den anden i N.O.t.O. lidet nordligere til Røset No 43. Den Steen som hænger sammen med denne udhugne, er rundt omkring fra Sprækken paa den ene kandt til Sprækken paa den anden kandt 18 1/4 al. samt næsten 5 al. høy paa den vestre Side fra Jorden op til Sprækken. Stor blokk 7,0x3,5x3,5 m (lxbxh), med 1,2 m høg hjertestein fra 1959 sprengt ned og faststøpt (år 1960) i blokken som ligger delvis ute i St.Oxtjern. På den sydvestre og største av 3 blokker, har en sprekk. Inskripsjoner på hjertesteinen fra 1959, på steinens nord- og sydside fra 1753.

Rr 52B Fjellbusteinen
”Stein 2x3 m og 1,5m høy, opptatt som riksrøys fra og med 1959-62 års oppgang. Ligger 10 m fra østre kant av det ca. 92x80 m store tjernet Vestre Fjellbudølpa”.

Rr 75A Staken
Brytningspunkt ae ifølge 1754 års kart. Bestående av 2 steiner som på den sydøstre side er noe rødaktige, og synes ha vært en stein før men med tiden adskilt i 2 stykker. Står i selve sjøen på berggrunn 19 al fra nærmeste strandbredd. Steinblokk i vannkant Varaldsjøn 2m bred og 2m høy, messingbolt i senter. Ved maksimal regulert vannstand/demningsgrense, synes bare 0,25 m av steinblokken. Bare inskripsjonene er da synlige.”

Rr 259 Ivarsteinen
”Stor steinblokk 6 m høy, grensepunktet utgjøres av kryss i emblem på NV-siden av steinen. Ligger på den n ordre side av østre Jova Tiorro field, imellom begge Wannas Wachs Jaurene, det større på den vestre og det mindre på den østre side, og 200 al sør for Ivar Jok som løper mellom disse. Høyden er 12 1/4 al og vestre side er 13 al bred. 1962: på en liten haug ca. 60 m sørvest lite tjern, like sør for elven som renner inn i Vannaksvann på norsk side.”
 


DA and 31A are two granite obelisks risen at openings of international roads.

Rr DA Oscarsteinen
Minnestein kvadratisk, senter 0.66m V grenselinjen (1929), men av praktiske hensyn definert til midt! To store bjørketrær (Kongebjørker - fredet!) står i grensegaten straks nord på ymse sider av steinen”.

Rr 31A Oscarsteinen
”Utenfor grenselinjen, 4-kantet obelisk ca. 1,75 m vest for grenselinjen definert som rettlinjen Rr31-32, konstatert flyttet på ny i forbindelse med vegutvidelse!”.

Rr 137B
Oppreist steinhelle ca. 0,15- 0,20 m tykk, 2 m bred og 2,2 m høg (over marken) med inskripsjon: 1888 Norge , 1891 Sverige. Flyttet hit grunnet vegarbeid ca. 1980, eldre sikr.bolter borte”.

 
 This page was last time updated .

  bot="HTMLMarkup" endspan